Nyereményjáték feliratkozóinknak

Játékszabályzat

Jelen szabályzat a Verduzzo Kft. (székhely: 2459 Rácalmás, Martinász utca 35., adószám: 27904543-2-07) (továbbiakban: Szervező) megbízásából aVincells Borékszer márka (továbbiakban: Lebonyolító) nevű www. vincells.com oldalon futó „Ingyenes anyagainkért, akcióinkért és híreinkért csatlakozzon a Vincells VIP Klubhoz” nevű kampányunkra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

1. A nyereményjáték szervezője:

Verduzzo Kft. (székhely:2459 Rácalmás, Martinász utca 35. adószám: 27904543-2-07) (a továbbiakban: Szervező).

A nyereményjáték lebonyolítója:

Vincells Borékszer (a továbbiakban: Lebonyolító)

2. Kik vehetnek részt a játékban?

A Játékban részt vehet minden 16 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon és Szerbiában tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban a Szervező, egyben a Játék lebonyolításáért felelős Verduzzo Kft. és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik.

Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék időtartama, menete

A játék időtartama: 2022. 03. 19. 10:00 – tól. 2022. 04. 12. 14:00-ig.
Sorsolás: 2022. 04. 12. 14:10

Eredményhirdetés: 2022. 04. 12. 19:00-kor (a sorsolás időpontjától számított 24 órán belül)
Nyertesek száma: 1 fő
Nyeremény: Ródiumozott ezüst páros ékszerszett vörösboros kővel a Verduzzo Kft. – Vincells Borékszer (székhely: 2459 Rácalmás, Martinász u. 35., adószám: 27904543-2-07) felajánlásával.

A Szervezőt a Nyeremény átadásán és esetleges adóvonzata kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

A játék menete: A Szervező megbízásából a Lebonyolító facebook-oldalán üzenőfali bejegyzés formájában közzéteszi a következő posztot 2022.03.22. napon.

“ Nyerd meg a majdnem fél millió értékű páros Vincells Borékszer szettet!

Vegyél részt a játékban, hogy a tiéd legyen ezt a különleges vörösboros ékszer szett, mely tartalmaz egy nyakláncot medállal, egy pár fülbevalót és egy pár mandzsettagombot!

Hogyan lehet a Tiéd?

Csatlakozz te is a Vincells Stílus Klubhoz, mégpedig úgy, hogy feliratkozol a levelezőlistánkra. Semmi más teendőd nincs, mint a www.vincells.com oldalon beírni az email címed az oldalunkon felugró ablakban vagy a főoldal alján, majd megnyomni a feliratkozom gombot.

Amennyiben megtörtént a csatlakozásod, és feliratkoztál a levelezőlistánkra írd ide a poszt alá, hogy “Csatlakoztam a Vincells Stílus Klubbhoz” majd lépj be a Facebook csoportunkba. https://www.facebook.com/groups/2021374154723752

A nyerteseket a Vincells Stílus klub tagjai között sorsoljuk ki. A játékban minden eddigi feliratkozónk is részt vesz. A sorsolás eredményhirdetése a emailben történik a tagok részére.

Nem feltétele a játéknak, de örülnénk, ha megosztanád, és kedvelnéd a Vincells Borékszer facebook oldalát, mert gyönyörű képek és különlegességek várnak rátok. Lépj be te is a kiváltságosok exkluzív körébe!

A játék időtartama: 2022. 03. 19. 10:00 – tól. 2022. 04. 12. 14:00-ig.

SoSorsolás: 2022. 04. 12. 14:10

A nyereményjátékot a Facebook nem támogatja.

A vonatkozó szabályzat az alábbi linken érhető el: ”

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre elengedhetetlen feltétele a levelezőlistánkra való feliratkozás a www.vincells.com oldalon.

A nyertest véletlenszerűen választjuk ki a mailchimp rendszer által rögzített adatok segítségével.

4. Nyeremények, nyertesek

A Játék során a feliratkozókközött a 3. pontban részletezett nyeremény kerül kisorsolásra.

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A nyertest gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva véletlenszám generátor programmal kerül kisorsolásra.

A nyertes személy nevét a emailben küldjük el a feliratkozóknak, valamint továbbá a Szervező facebook-oldalán egy, a sorsolásról szóló posztban fogja nyilvánosságra hozni a sorsolásra megjelölt időpontot követő 24 órán belül.

A játék során pótnyertest sorsolunk, amennyiben a kisorsolt nyertes bármilyen oknál fogva elveszíti jogosultságát a nyereményre.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
– ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 16. életévét;
– ha az értesítő levélre/üzenetre 10 munkanapon belül nem válaszol;
– ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
– egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
– egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
– jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti
– ha a 6. pontban írtak szerinti kézbesítéshez szükséges személyes adatait nem adja meg a Szervezőnek (Verduzzo Kft.)

5. Nyertesek értesítése

A nyertest a facebook Messenger alkalmazáson keresztül, üzenetben értesítjük.

Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

6. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény átvételének részleteit a nyertessel facebook üzenetben, majd e-mailben vagy telefonon egyeztetjük.

18 éves kor alatt levő nyertesek esetén a nyeremény átadása szülőnek/gondviselőnek/gyámnak történik.

A nyeremény Lebonyolító szervezésében kerül a játékos részére átadásra egyéni egyeztetésük alapján. A Lebonyolító a nyeremény kézbesítését, illetve átadását kétszer kíséreli meg, a Játék lezárásától számított 90 naptári napon belül.

Amennyiben a nyertes a nyereményt személyesen szeretné átvenni, azt a Lebonyolító és Játékos egyéni egyeztetése alapján teheti meg fenti 90 napos határidőn belül, személyazonossága igazolásával (Megbízott értesítő üzenetének bemutatásával).

A Játékos köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt, valamint Megbízottat semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

7. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Adatkezelés és adatvédelem

8.1 Tájékoztatás

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra, a nyertes azonosítására, nyereményének részleteivel kapcsolatos egyeztetésre használjuk.

A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.1 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag a jogszabályban engedélyezett határideig, illetve a játékban résztvevő tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni a Szervezőtől székhely:2459 Rácalmás, Martinász utca 35., adószám: 27904543-2-07, akár e-mail formájában: vincells@vincells.com.

8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

– hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím), a Szervező és Megbízott, a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

– feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő és adatfeldolgozó) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremény kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja.

– A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremény sikeres átadása után törli.

– A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

9. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

10. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a nyereményjátékot a facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with facebook.

2022. 03. 19.

Híreinkért és különleges akcióinkért iratkozzon fel hírlevelünkre.

Hasonló bejegyzések