Játékszabályzat

Jelen szabályzat a Verduzzo Kft. (székhely: 2459 Rácalmás, Martinász utca 35., adószám: 27904543-2-07) (továbbiakban: Szervező) megbízásából aVincells Borékszer márka (továbbiakban: Lebonyolító) nevű “vincellswinejewelry” instagarm oldalon futó „Nyerj páros belépőjegyet a Wedding Paradise Fashion Show-ra!” nevű kampányunkra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

1. A nyereményjáték szervezője:

Verduzzo Kft. (székhely:2459 Rácalmás, Martinász utca 35. adószám: 27904543-2-07) (a továbbiakban: Szervező).

A nyereményjáték lebonyolítója:

Vincells Borékszer (a továbbiakban: Lebonyolító)

2. Kik vehetnek részt a játékban?

A Játékban részt vehet minden 16 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon és Szerbiában tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban a Szervező, egyben a Játék lebonyolításáért felelős Verduzzo Kft. és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik.

Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék időtartama, menete

A játék időtartama: 2023. 10. 05. 13:00 – tól. 2023. 10. 13. 08:00-ig.
Sorsolás: 2023. 10. 13. 09:00

Eredményhirdetés: 2023. 10. 13. 10:00-kor ( de, mindenképp a sorsolás időpontjától számított 24 órán belül)
Nyertesek száma: 3 fő
Nyeremény: Vincells póló a nyertes választásával Verduzzo Kft. – Vincells Borékszer (székhely: 2459 Rácalmás, Martinász u. 35., adószám: 27904543-2-07) felajánlásával.

A Szervezőt a Nyeremény átadásán és esetleges adóvonzata kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

A játék menete: A Szervező megbízásából a Lebonyolító facebook-oldalán üzenőfali bejegyzés formájában közzéteszi a következő posztot 2023.10.05. napon.

“ Tartalmas, sikkes és sikeres! Ünnepeljük együtt a STÍLUSOS BORIMÁDÓK magazin folyamatos fejlődését. ”

Ismét egy nagy és lényeges változás történt magazinunk életében ezért meglepnénk benneteket három exkluzív Vincells pólóval. Vegyél részt nyereményjátékunkban, hogy a tiéd legyen az egyik!

A Vincells kiáll a tudatos és mérsékletes borfogyasztás mellett. Szívügyünk a prevenció és a boredukáció. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy már a fiatalok megkapják a megfelelő információkat az alkoholfogyasztás veszélyeiről, ezért egy a törvény által szabályozott dolgot vezettünk be a STÍLUSOS BORIMÁDÓK magazin életében.

Hogyan lehet a Tiéd?

  1. lépés: Találd meg, mi az újítás itt a magazinban, és írd meg nekünk üzentben, de akár egy képernyő fotó is elegendő.
  2. Írj ide a poszt alá, egy “Megtaláltam” hozzászólást, ha megvan az újításunk.

A nyerteseket a poszt hozzászólói között sorsoljuk ki, és eredményhirdetés előtt ellenőrizzük a megadott feltételek teljesülését. Amennyiben valamely feltétel hiányzik, újrasorsolás történik.

A sorsolás eredményhirdetése facebook-poszt formájában történik jelöléssel a nyertes részére.

A játék időtartama: 2023. 10. 05. 13:00 – tól. 2023. 10. 13. 08:00-ig.

Sorsolás: 2023. 10. 13. 09:00

A nyereményjátékot az Facebook nem támogatja.

A vonatkozó szabályzat az alábbi linken érhető el: ”

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre elengedhetetlen feltétele a fenn leírt feltételek teljesítése.

A nyertest véletlenszerűen választjuk ki az erre megfelelő számítógépes program segítségével.

4. Nyeremények, nyertesek

A Játék során a résztevevők között a 3. pontban részletezett nyeremény kerül kisorsolásra.

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A nyertest gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva véletlenszám generátor programmal kerül kisorsolásra.

A nyertes személyek nevét a facebook posztban tesszük közzé a profil jelöléssel, valamint továbbá a Szervező facebook-oldalán egy, a sorsolásról szóló posztban fogja nyilvánosságra hozni a sorsolásra megjelölt időpontot követő 24 órán belül.

A játék során pótnyertest sorsolunk, amennyiben a kisorsolt nyertes bármilyen oknál fogva elveszíti jogosultságát a nyereményre.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
– ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 16. életévét;
– ha az értesítő levélre/üzenetre 10 munkanapon belül nem válaszol;
– ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
– egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
– egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
– jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti
– ha a 6. pontban írtak szerinti kézbesítéshez szükséges személyes adatait nem adja meg a Szervezőnek (Verduzzo Kft.)

5. Nyertesek értesítése

A nyertes személy nevét a facebook posztban tesszük közzé facebook profil jelöléssel, és messenger értesítést küldünk.

Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot 24 órán belül, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

6. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény átvételének részleteit a nyertessel messenger üzenetben, majd e-mailben vagy telefonon egyeztetjük.

18 éves kor alatt levő nyertesek esetén a nyeremény átadása szülőnek/gondviselőnek/gyámnak történik.

A nyeremény Lebonyolító szervezésében kerül a játékos részére átadásra egyéni egyeztetésük alapján. A Lebonyolító a nyeremény kézbesítését, illetve átadását kétszer kíséreli meg, a Játék lezárásától számított 90 naptári napon belül.

Amennyiben a nyertes a nyereményt személyesen szeretné átvenni, azt a Lebonyolító és Játékos egyéni egyeztetése alapján teheti meg fenti 90 napos határidőn belül, személyazonossága igazolásával (Megbízott értesítő üzenetének bemutatásával).

A Játékos köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt, valamint Megbízottat semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

7. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Adatkezelés és adatvédelem

8.1 Tájékoztatás

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra, a nyertes azonosítására, nyereményének részleteivel kapcsolatos egyeztetésre használjuk.

A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.1 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag a jogszabályban engedélyezett határideig, illetve a játékban résztvevő tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni a Szervezőtől székhely:2459 Rácalmás, Martinász utca 35., adószám: 27904543-2-07, akár e-mail formájában: vincells@vincells.com.

8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

– hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím), a Szervező és Megbízott, a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

– feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő és adatfeldolgozó) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremény kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja.

– A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremény sikeres átadása után törli.

– A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

9. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

10. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a nyereményjátékot a facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

2023. 10. 05

Híreinkért és különleges akcióinkért iratkozzon fel hírlevelünkre.

Hírlevél feliratkozás

Hasonló bejegyzések